موسسه تحصیلات عالی تاج ، بمنظور خدمت به جوانان عزیز بوسیله سه تن از جوانان با احساس کشور با استفاده از امکانات خانوادگی شان اساس گذاری شد. این جوانان عزیز درعین حال که مؤسسین تاج اند خود دانش آموز این مؤسسه میباشند.

به اساس سعی و تلاش خستگی ناپذیر آنها مو سسه تحصیلات عالی تاج به تاریخ 26 /02/ 1389 از وزارت تحصیلات عالی کشور جواز فعالیت گرفت و رسماً در شهر مزار شریف آغاز بکارکرد. این مؤسسه در سال اول ودوم فعا لیت خود در فاکولته های سه گانه طب معالجوی ، حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد با جذب کمیت قابل ملاحظه از جوانان کشور به حیات تحصیلی و اکادمیک خویش ادامه داد. در سال 1391 تاج از لحاظ کمی و کیفی و امکانات ارایه خدمات علمی بهتر به فرزندان کشور به رشد قابل ملاحظه نایل آمد .

در این سال در فاکولته های مختلف تعداد زیادی از استادان دارای تجارب کافی و جوانان مستعد به کادر علمی مؤسسه جذب گردیدند. که سبب نیرو مندی موسسه از نظر اکادمیک شد. گراف رشد موسسه از نظر کمی و کیفی بالاتر از سه صد فیصد را نشان میدهد. تاج طی مدت کمتر از سه سال فعالیت خود ، ساختمان تدریسی بسیار مناسب و مطابق ستندرد های دانشگا ه های معاصر در بهترین موقعیت شهر مزار شریف بحیث مکان دایمی خویش ( جدیداً اعمار نموده ) به خدمت محصلان خویش قرار داد . امروز صنوف درسی (لکچرها) صنوف لا برتوار (تطبیقات) دفاتر اداری موسسه تحصیلات عالی تاج در سطح کشور در زمره یکی از بهترین ها است که زمینه های مناسب آموزشی را به جوانان کشور مهیا کرده است .تاج امروز یک موسسه عالی اکادمیک با سطح بلند و کیفیت عالی درسی دارای کادر رهبری با تجربه متحرک و فعال با دسپلین ، متواضع ، متعهد ومهربان با خدمات عالی و فیس مناسب در خدمت نسل جوان کشور قرار دارد. تشخیص و جذب استعداد های جوان، ایجاد سهولت های آموزشی تربیت جوانان با روحیه وطن دوستی و خدمتگذاری به مردم، همگامی با دستاورد های مدنیت معاصر علم و تکنالوژی جدید درسرخط برنامه های کاری تاج قرار دارد.

 

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top