دفتر اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی شمال جهت آغاز فعالیت خویش نیاز به مجموعه ای از طرزالعمل ها ورهنمود های تصویب شده از جانب مجمع عمومی موسسات وپوهنتون های خصوصی شمال دارد. برای رسیدن به این طرزالعمل های مفید وجامع لازم دیده شد تا هریکی از موسسه عضو روی یک طرزالعمل انتخاب شده با هیات رهبری وهیات اکادمیک خویش مشوره نموده یک طرح جامع وهمه جانبه را بدون در نظرداشت مصلحت های موسسه خویش آماده نموده جهت تایید وتوحید نهایی به ریاست اتحادیه موسسات خصوصی ارسال نماید

مجموعه ی از طرزالعمل ها ورهنمود های کاری اتحادیه موسسات خصوصی شمال

 1. طرزالعمل بورسیه ها ( انتخاب دانشجویان)
 2. طرزالعمل توزیع کمک ها به لیلیه دختران دانشگاه های دولتی وبیمه صحی پرسونل خدماتی موسسات شمال ودر گام بعدی به خوابگاه های پسران دانشگاه های دولتی
 3. طرزالعمل تبلیغات مشترک
 4. طرزالعمل ثبت نام مشترک
 5. طرزالعمل جمع اوری کمک ها از تجار ملی ( جهت بورسیه نمودن جوانان به خارج از کشور)
 6. طرزالعمل استفاده از کتابخانه های دانشگاه خصوصی ودولتی با توزیع کارت ( مشترک)
 7. طرزالعمل چاپ کتاب های درسی
 8. طرزالعمل رسیدگی مشترک به امور وزارت
 9. طرزالعمل چگونگی پرو پوزل ها به موسسات کمک کننده
 10. طرزالعمل سیر های علمی وفرهنگی اساتید ودانشجویان از دانشکاه های شمال
 11. طرزالعمل انجمن های دانشجویی مشترک
 12. طرزالعمل کوتاه سازی مسیر کادر سازی وظرفیت سازی کادر تدریسی واداری
 13. طرزالعمل استخدام استادان مشترک ( استادان خارجی)
 14. طرزالعمل راه اندازی همایش ها وسمینار ها
 15. طرزالعمل برقراری توامیت های خارجی
 16. طرزالعمل امور آموزشی وامور اکادمیک

نوت:

تهیه طرزالعمل ها نباید مغایر لوایح ، مقررات و دستور العمل های وزارت تحصیلات عالی واساسنامه اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی افغانستان باشد.

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top