چاپ کردن این صفحه

موسسات تحصیلات عالی خصوصی بلخ با هیات رهبری دانشگاه بلخ نشست نمودند

مورخ 17 جدی سال جاری، روسای موسسات  وپوهنتون های خصوصی بلخ با رییس ومعاونان دانشگاه بلخ نشست نموده روی همکاری های دوجانبه وتقویت تحصیلات عالی  در شمال گفتگو نمودند.
 بمنظور ادامه  همکاری ها،  قرار شد تا در هرماه یک بار نشست  عمومی با روسا ی موسسات وپوهنتون های خصوصی مزار شریف وهیات رهبری دانشگاه بلخ صورت گیرد.
 ونیز کمیته ی تشکیل گردید تا میکانیزم همکاری میان دانشگاه بلخ وموسسات خصوصی   را طرح ریزی نموده برای تایید وامضای نهایی آن اماده نمایند.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 19 دی 1392 ساعت 17:13