موسسات تحصیلات عالی خصوصی بلخ با هیات رهبری دانشگاه بلخ نشست نمودند

مورخ 17 جدی سال جاری، روسای موسسات  وپوهنتون های خصوصی بلخ با رییس ومعاونان دانشگاه بلخ نشست نموده روی همکاری های دوجانبه وتقویت تحصیلات عالی  در شمال گفتگو نمودند.
 بمنظور ادامه  همکاری ها،  قرار شد تا در هرماه یک بار نشست  عمومی با روسا ی موسسات وپوهنتون های خصوصی مزار شریف وهیات رهبری دانشگاه بلخ صورت گیرد.
 ونیز کمیته ی تشکیل گردید تا میکانیزم همکاری میان دانشگاه بلخ وموسسات خصوصی   را طرح ریزی نموده برای تایید وامضای نهایی آن اماده نمایند.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 19 دی 1392 ساعت 17:13

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top