چاپ کردن این صفحه

رییس عمومی وروسای حوزه های اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی انتخاب گردید

 رییس عمومی وروسای حوزه های اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی انتخاب گردید
به دنبال نشست مجمع عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی ، هیات مدیره گرد هم جمع شده رییس عمومی اتحادیه ، رییس حوزه شمال، رییس حوزه جنوب غرب، رییس حوزه مشرقی را  انتخاب نمودند:
1. محترم رئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان  بحیث رییس عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی  افغانستان
2. محترم عبدالمجید نصرتیار موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی شمال
3. محترم داکتر محمد ظاهر ایوبی رییس موسسه تحصیلات عالی غالب بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی حوزه جنوب غرب
4. محترم حفیظ الله حداد معاون علمی پوهنتون خراسان بحیث رییس اتحادیه موسسات

آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 دی 1392 ساعت 14:15