رییس عمومی وروسای حوزه های اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی انتخاب گردید

 رییس عمومی وروسای حوزه های اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی انتخاب گردید
به دنبال نشست مجمع عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی ، هیات مدیره گرد هم جمع شده رییس عمومی اتحادیه ، رییس حوزه شمال، رییس حوزه جنوب غرب، رییس حوزه مشرقی را  انتخاب نمودند:
1. محترم رئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان  بحیث رییس عمومی اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی  افغانستان
2. محترم عبدالمجید نصرتیار موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی شمال
3. محترم داکتر محمد ظاهر ایوبی رییس موسسه تحصیلات عالی غالب بحیث رییس اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی حوزه جنوب غرب
4. محترم حفیظ الله حداد معاون علمی پوهنتون خراسان بحیث رییس اتحادیه موسسات

آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 دی 1392 ساعت 14:15

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top