چاپ کردن این صفحه

اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی افغانستان در مورد تهیه دیپلوم فارغان موسسات خصوصی با وزارت همکاری خواهد کرد

هیات مدیره اتحادیه موسسات  وپوهنتون های خصوصی افغانستان طی نشستی آمادگی خویش را د رمورد تهیه هزینه چاپ دپلوم های فارغان موسسات وپوهنتون های خصوصی نشان داد. این موضوع با هم آهنگی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت خواهد گرفت

آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 دی 1392 ساعت 14:17