اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی افغانستان در مورد تهیه دیپلوم فارغان موسسات خصوصی با وزارت همکاری خواهد کرد

هیات مدیره اتحادیه موسسات  وپوهنتون های خصوصی افغانستان طی نشستی آمادگی خویش را د رمورد تهیه هزینه چاپ دپلوم های فارغان موسسات وپوهنتون های خصوصی نشان داد. این موضوع با هم آهنگی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان صورت خواهد گرفت

آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 دی 1392 ساعت 14:17

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top