مقدمه

   افغانستان پس از بحران، نیاز جدی به رشد حوزه تحصیلات عالی وجذب جوانان داوطلب تحصیلات عالی داشت ودارد. با درنظر داشت عدم ظرفیت کافی دانشگاه های دولتی ، وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان با ابتکارتازه، به سکتور خصوصی میدان داد تا زمینه جذب داوطلبان تحصیلات عالی را مساعدنمایند. در پیوند با همین هدف ده ها موسسه تحصیلات عالی پا بر عرصه وجود گذاشت. در سال های اخیر مجموعه ی ازین موسسات بخاطر ارتقاء کیفیت وهم آهنگی امور با وزارت تحصیلات عالی دست به ایجاد اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی افغانستان زدند. درمیانه سال 1392 خورشیدی بود که با لزوم دید هیات مدیره اتحادیه موسسات وپوهنتون های خصوصی افغانستان به منظور رسیدگی بهتر به امور اعضای اتحادیه، افغانستان به چهار حوزه تقسیم شد از ان تاریخ به بعد اتحادیه حوزه شمال با هدف بلند وفکر تغییر وارتقاء موسسات شمال دست با دست هم داده این نهاد را حمایت می کنندتا خدمات خویش ار معیاری بسازند.

موارد عمومی:

 1. اتحادیه یک نهاد غیر انتفاعی وغیر سیاسی ودولتی است
 2. پلان وپالیسی ورهنمود های کاری اتحادیه شمال توسط مجمع عمومی موسسات ودانشگاه های خصوصی شمال مشخص می گردد
 3. 3.. ریاست این اتحادیه را عبدالمجید نصرتیار موسس ودبیرکُل دانشگاه آریا وعضو هیات مدیره اتحادیه دفتر مرکزی کابل برعهده دارد
 4. مصارف روزمره اتحادیه بوسیله حق العضویت موسسات عضو صورت میگیرد

دیدگاه کلی:

نغییر نظام اموزشی واداری وارتقای ظرفیت کادر علمی واداری وگسترش روابط خارجی و برقراری توامیت های اکادمیک دیگاه اصلی اتحادیه را تمثیل می کند.

حوزه های فعالیت:

 1. استفاده از کتابخانه های دانشگاه خصوصی ودولتی با توزیع کارت ( مشترک)
 2. گذاشتن صندوق امداد در دانشگاه ها وتوزیع آن به لیلیه دختران دانشگاه های دولتی ـ یتیم خانه ها وبیمه صحی پرسونل
 3. چاپ کتاب های درسی مشترک
 4. رسیدگی مشترک به امور وزارت
 5. تبلیغات مشترک
 6. ثبت نام مشترک
 7. جمع اوری کمک ها از تجار ملی وقونسلگر ها( جهت بورسیه نمودن جوانان به خارج از کشور)
 8.  فراهم سازی توجه موسسات کمک کننده در حوزه تحصیلات عالی
 9. سیر های علمی وفرهنگی اساتید ودانشجویان از دانشکاه های شمال
 10. انجمن های دانشجویی مشترک
 11. ارتقای ظرفیت سازی کادر تدریسی واداری
 12. استخدام استادان مشترک ( استادان خارجی)
 13. راه اندازی همایش ها وسمینار ها
 14. برقراری توامیت های خارجی
 15. امور آموزشی وامور اکادمیک
 16. بازگشایی مرکز زبان انگلیسی

آدرس وشماره تماس های موسسات خصوصی شمال

دانشگاه آریا
ساختمان دایمی دانشگاه دانشگاه آریا : قسمت پنجم شهرک امیری
ساختمان تایم شبانه دانشگاه آریا : گذر اتفاق ـ نبش  چهار ارهی کوچه قابله پروین
ساختمان شفاخانه کادری آریا : غرب چهار راهی الکوزی
شماره های تماس:
وب سایت: www.aria.edu.af
آدرس الکترونیکی: info@aria.edu.af

مؤسسه تحصیلات عالی مولانا
آدرس: دشت شور، تعمیر سید کیهان ، مزارشریف ، افغانستان
شمارۀ تماس: 0093۷۹۹۲۵۴۰۰۵ - ۰093۷۰۰۵۷۴۹۲۴
آدرس الکترونیکی: info@maulana.edu.af
وبسایت: www.maulana.edu.af
مؤسسه تحصیلات عالی تاج
مؤسسه تحصیلات عالی سادات
آدرس: مقابل بلاک های رهایشی اشیانه ، مزار شریف افغانستان
وب سایت: www.sadat.edu.af
Go to top